Võta ühendust +372 6 380 464
(0) toodet 0,00 €

Ostukorvis pole tooteid.

LISA  GF ANAPOL OÜ Andmete kasutamise põhimõtted

1.       Üldine

1.1. Andmete kasutamise põhimõtted (Põhimõtted) kehtivad GF Anapol OÜ ( edaspidi: Anapol) ja iga isiku suhtes, kes kasutab Anapoli Teenuseid või e-Keskkonda.

1.2. Põhimõtted määravad kindlaks selle, kuidas Anapol võib seoses Kliendile Teenuste osutamisega ja e-Keskkondade pakkumisega Kliendi  Andmeid kasutada ning annavad teavet Andmete kasutamisega seotud oluliste küsimuste kohta.

 2.       Mõisted

2.1. Klient – iga isik, kes kasutab Anapoli Teenust või e-Keskkonda Kliendi või Kasutajana;

2.2. Andmed – Tenuste osutamise või e-Keskkonna kasutamisega seoses Anapolile teatavaks saanud Kliendi isikuandmed, Sideandmed või muud Kliendiga seotud andmed;

2.3. Anonüümsed andmed – info, mis ei ole seostatav konkreetse kliendiga, kuna Klienti identifitseeriv teave on andmetest kõrvaldatud;

 3.       Anapol Andmete kaitse põhimõtted

3.1. Anapol kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks Anapol Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Anapol lähtub Andmete kasutamisel elektroonilise side seadusest, isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest. Anapol võib kombineerida  erinevate Teenustega seoses kogutud Andmeid, kui need Andmed on kogutud samal eesmärgil.

3.2. Anapol peab Kliendi privaatsust ja Andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-inftastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Turvaalase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.

3.3. Anapoli töötajatele kehtivad Andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõudede ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. Anapoli volitatud Andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmist ning nad vastutavad Andmete  kasutamise nõuete täitmise eest.

 4.       Kliendi roll Andmete turvalisuse tagamisel

4.1. Klient peab kasutama Teenuseid ja e-Kekskkondi turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed (nt arvuti, nutitelefon, rakendus vms), mida klient kasutab Anapoli Teenuste või e-Keskkonna kasutamisel, on turvatud. Klient on kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses Kliendi, tema seadme, Teenuse või e-Keskkonnaga seotud Salasõna, kasutajatunnuse ja parooli või muu enda identifitseerimiseks kasutatava info või infokandja (nt ID-kaardi või Mobiil-ID).

4.2. Klient peab olema teadlik ja arvestama, et Anapol ei saa tagada Andmete turvalisust ega ole vastutav juhul, kui Andmed ei ole kaitstud tulenevalt Kliendi poolt punktis 4.1 toodud  kohustuse rikkumisest (sh. nt. seetõttu, et  Kliendi ID-kaart, Mobiil-ID või selle PIN-koodid on sattunud volitamata isikute kasutusse). Klient vastutab sellisel juhul ise kõikide talle tekkida võivate tagajärgede eest.

 5.       Andmete Kogumine

5.1. Anapol pakub Kliendile kasutamiseks väga erinevaid Teenuseid ja e-Keskkondi. Anapoli poolt Kliendi kohta kogutav Andmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid Teenuseid või e-Keskkondi Klient kasutab, milliseid Andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses Andmeid Klient Anapolile sellel otstarbel edastab (nt Teenuse tellimisel, Kasutajaks registreerimsel jne) ning milliseid nõusolekuid Klient Andmete töötlemiseks Anapolile annab.

5.2. Anapol kogub Andmeid järgmisel viivisl:

        5.2.1. Anapol saab Andmeid Kaupade tellimisel, Kliendiks registreerumisel, uudiskirja tellimisel, Anapolile infopäringu tegemisel vms seoses;

        5.2.2. Anapol saab Kliendiga seotud Andmeid muudest allikatest (nt teised teenusepakkujad või avalikud registrid jne) kui see on vajalik Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise

        tagamiseks, selline Andmete töötlemine on ettenähtud Õigusaktiga või on Andmete töötlemise aluseks Kliendi nõusolek.

 6.       Andmete kasutamine Lepingu täitmiseks ja Lepingu täitmise tagamiseks

6.1. Anapol võib kasutada Andmeid Õigusaktide alusel ilma Kliendi eraldi nõusolekuta Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks alljärgnevatel juhtudel:

       6.1.1. Kliendi ja tema esindaja isiku tuvastamine;

       6.1.2. Kliendi Teenuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste ja/või kauba müügiks ja tarneks ning Teenuste ja kauba

       info edastamiseks Kliendile);

       6.1.3. Lepinguga seotud teadete ja arvete koostamiseks ja saatmiseks Kliendile;

       6.1.4. Kliendile posti teel Lepinguga seotud teadete saatmiseks, mis ei eelda Andmeteturunduslikku kasutamist (nt kliendileht, reklaamid ja pakkumised jms);

       6.1.5. Äri- ja teenindustegevuse dokumneteerimiseks ja äriliseks infovahetuseks (sh audiitoritele esitamiseks Anapoli audentimisel);

       6.1.6. Klientide paremaks teenindamiseks, sh e-Keskkonna ja Teenuste kvaliteedi, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks;

       6.1.7. Kliendi tellimusel muu Kliendi seadme hoolduseks või remondiks ja seadmega seotud muuks järelteenindustegevuseks;

       6.1.8. Anapoli ja Kliendi vaheliste telefonikõnede salvestamiseks ja säilitamiseks, eesmärgiga kasutada neid kõnesalvestusi Poolte esitatud tahteavalduse või tehtud tehingute

       tõendamiseks ja Kliendi paremaks teenindamiseks;

      6.1.9. Teenuse osutamisega seotud võimalike äririskide või kahjude hindamiseks ja ärahoidmiseks;

      6.1.10. Anapoli rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja võlanõudmiseks (sh Lepingu rikkumise ja/või võlgnevusega seotud Andmete edastamiseks Anapoli poolt Lepingu

     alusel vastavate Andmete töötlemiseks volitatud inkassoteenust osutavatele isikutele, advokaatidele jms            isikutele);

      6.1.11. Kliendi krediidivõimelisuse ja usaldusväärsuse (maksekäitumise) hindamiseks (sh kauba krediiti pakkumise ja finantseerimislepingute tingimuste otsustamiseks);

      6.1.12. Lepingu rikkumise korral Kliendi maksehäire ( üle 30 päeva maksetähtaja ületanud võlaga seotud andmete ( sh võlgniku nimi, isikukood, info võla suurusest, võla tekkimise

      aja ja võlaga seotud tehingu liigi kohta)) edasatmiseks Anapoli poolt volitatud krediidiinfo ettevõtetele            (sh As-ile Krediidiinfo, OÜ-le Krediidiregister).

6.2. Punktis 6.1 toodud ülevaade Lepingu  täitmise ja Lepingu täitmise tagamise eesmärgil Andmete kasutamise kohta ei ole ammendav. See tähendab, et Anapol võib Lepingu täimiseks või Lepingu täitmise tagamiskes kasutada vastava vajaduse tekkimisel Andmeid ka mõnel punktis 6.1 esile toomata eesmärgil.

6.3. Klient ei sa teenust või e-Keskkonda kasutades keelduda punkti 6.1 toodud eesmärkidel Andmete kasutamisest, kuna see muudaks võimatuks Kliendile Teenuse või e-Keskkonna pakkumise.

6.4. Anapol võib kasutada punktis 6.1 toodud eesmärkidel järmiseid Andmeid:

      6.4.1. Kliendi põhiandmed: Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, Kliendi või tema volitatud isiku  või kontaktisiku või Kasutaja kontaktandmed (sh

     sidevahendite numbrid, aadress, e-posti aaderss, suhtluskeel, tegevusvaldkond, eelistatud suhluskanalid jms) ja teave Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta.;

     6.4.2. Kliendisuhtega seotud andmed: Anapoli teenuste ja kaupade kasutamist puudutav teave, Kliendi sõlmitud Lepingute, esitatud tellimuste ning kliendikontaktide üksikasjad, arved ja

     nendega seotud info (nt makseandmed jms), Kliendi poolt e-Keskkonda sisestatud info (sh nt kontoregistreerimisel sisestatud andmed, e-Keskkonna, selle teenuste ja

     funktsionaalsuste kasutamise andmed ja küpsiste abil kogutud andmed (vt p 13) ning Kliendi maksedistsipliini/võlgnevusega seotud andmed

6.5. Punktis 6.4 toodud Andmete loend ei ole lõplik. See tähnedab, et mõistlikul vajadusel ja mõistlikus ulatuses võib Anapol töödelda Lepingu täitmise ja Lepingu täitmise tagamise eesmärgil ka punkt 6.4 nimetamata Andmeid.

 7.       Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil

7.1. Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamine tähendab, et Anapol kasutab Andmeid Kliendile personaalsete pakkumiste saatmiseks elektroonilisel teel (nt e-post, SMS-i või MMS-iga).

7.2. Klient on andud, või tal on võimalik anda, Anapolile nõusoleku Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks ja personaalsete pakkumiste saatmiseks (edaspidi: Nõusolek) Kliendilepingu või muu Lepingu sõlmimisel Anapoliga või muul viisil Kliendi nõusolekut kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt kinnitamisega e- Keskkonnas jne).

7.3.  Kliendi Nõusoleku olemasolul kasutab Anapol Andmeid turunduslikul eesmärgil alljärgnevalt:

        7.3.1. Kliendi ootuste, eelistuste ja vajaduste välja selgitamiseks ning uute ja paremate teenuste, kaupade ning e-Keskkonna kasutusvõimaluste välja töötamiseks;

        7.3.2. Kliendile Teenuste kasutamiseks ja kaupade ostmiseks personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste välja töötamiseks;

        7.3.3. Kliendile Teenuste ja kaupade kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel;

        7.3.4. e-Keskkonnas Kliendile personaalseks kohandatud sisu, pakkumiste ja reklamide edastamiseks.

7.4. Anapol võib kasutada Nõusoleku alusel turunduslikul eesmärgil järgmisi Andmeid ja teavet:

      7.4.1. Kliendi ja tema poolt volitatud isiku või kontaktisiku ning Kasutaja nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, eelistatud kontaktandmed (nt e-post, tavapost vms),

       postiaadress, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber,telefoninumber, faksinumber ja asukoha andmed;

      7.4.2. Teenuste (sh Anapoli finantseerimisteenuste) kasutamist ja kaupade ostmist puudutav teave (nt kauba valdkond, hinnaklass, tarneinformatsioon jms);

      7.4.3. Kliendi krediidivõimelisus, maksedistsipliini/võlgnevusega seotud andmed;

      7.4.4. Kliendi poolt Anapolile e-Keskkonna vahendusel edastatud andmed (sh nt konto registreerimisel sisestatud andmed);

      7.4.5. Kliendi poolt e-Keskkonna või selle teenuste ja funktsionaalsuste kasutamise andmed ning küpsiste abil kogutud info;

      7.4.6. Teistelt isikutelt seaduslikul alusel saadud andmed (nt AS-i Krediidiinfo pool kogutavad andmed).

 8.       Personaalsete pakkumiste saatmine elekstroonilsel teel

8.1. Kleindil on õigus igal ajal sõltumata sellest, et Klient on nõus enda Andmete turundusliku kasutamisega (vt p 7.2), keelata endale elektroonilisel teel (nt e-post, SMS-i, või MMS-iga) pakkumiste saatmise e-Keskkonnas või e-kirjas või sõnumis toodud juhiseid järgides või muul Anapoli poolt pakutaval elektroonilisel viisil.

8.2. Kliendi Andmete turundusliku kasutamise nõusoleksut ja Õigusaktidest tulenevalt võib Anapol edastada Kliendile suunatud pakkumisi ka Anapolile teatavaks saanud Kasutajale, kelle Klient on võimaldanud kasutada Anapoli Teenuseid Kliendi vastutsel Kliendi ja Anapoli vahel sõlmitud Lepingu alusel ning Anapoli ärikliendi esindajale või kontaktisikule ilma nende eelneva nõusolekuta. Nendel isikutel on võimalik keelata endale elektroonilisel teel (nt e-post, SMS-i, või MMS-iga) Pakkumise saatmine e-Keskkonnas või e-kirjas või sõnumis toodud juhiseid järgides või muul Anapoli poolt pakutaval eletroonilisel viisil. Kliendi Andmete turundusliku kasutamsie nõusoleku (vt p 7.2) tagasivõtmise õigus on üksnes Kliendil enesel.

 9.       Andmete kasutamine volitatud töötajate abil

9.1.  Andmete vastutav töötleja on GF Anapol OÜ (Anapol), registrikoodiga 10026704, aadressiga Allka tee 14 Peetri alevik, 75312 Rae vald.

9.2.  Anapol võib Õigusaktidest tulenevalt anda Andmete kasutamsieks õiguse ka volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Anapoli partnerid, kes tegelevad näiteks arvelduse korraldamisega, klientide küsimustele vastamise, pettuste avastamise, teenuste turustamise, teenuste edasimüügi või muude sideteenuste abil osutavate teenuste pakkumisega jms. Volitatud töötleja omab õigust kasutada Andmeid üksnes Anapoli poolt taotletud konkreetsete toimingute tegemiseks ning Anapoliga selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel. Näiteks kasutab AS Eesti Post sellise lepingu alusel Kliendi nime ja aadressi Kliendile Anapoli kirjade ja arvete kätte toimetamiseks.

9.3. Anapoli volitatud töötlejate nimekiri ja kontaktandmed on toodud Kodulehel.

 

 10.   Andmete säilitamise aeg

10.1. Anapol säilitab andmed nii kaua kui on vajalik Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või Õigusakti ettenähtud tähtajani.

 11.   Kliendi õigused Andmete Kasutamisega seoses

11.1. Kliendil on seoses tema Andmete töötlemisega õigus:

        11.1.1.  Saada Anapolilt teavet enda Andmete ja Andmete kasutamise kohta Õigusaktis sätestatud korras ja ulatuses;

        11.1.2. Nõuda Anapolilt Õigusaktis sätestatud juhtudel Andmete kasutamise lõpetamist ning Andmete parandamist, sulgemist ja kustitamist;

        11.1.3. Nõustuda või keelduda oma Andmete kasutamise otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil vastavalt Põhimõtetes toodule;

        11.1.4. Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole;

        11.1.5.  Nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alusel ja korras tema õiguste rikkumise tulemusena tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.

 12.   Anapoli poole pöördumise võimalus

12.1. Klient saab pöörduda Anapoli poole Põhmõtetega või Kliendi Andmete töötlemisega seotud küsimustes järgmistel kontaktidel: telefoni teel numbril 638 0464 ning e-kirja teel aadressil info@keevitus.ee.

 13.   Küpsiste kasutamine Anapoli e-Keskkondades

13.1.  Nagu enamikel internetilehekülgedel, on ka Anapoli e-Keskkonnas kasutusel küpsiste tehnoloogia. Küpsised (ingl k cookies) on väiksed tekstifailid, mis e-Keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igale e-Keskkonna kasutusekorral e-Keskkonnale tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine ilma teda identifitseerimata (anonüümselt) ning pakkuda kasutajale personaalset ja mugavamt e-Keskkonna kasutuskogemust (nt säilitades kasutaja eelistused ja huvid jne), ning analüüsides ja arendades e-Keskkonnas pakutavaid Teenuseid ning, suunates pakkumisi ja reklaame.

 

Käesolev Andmete kasutamise põhimõtete versioon jõustub Anapoli ja kõikide Klientide suhtes 17.04.2018.a. Anapolil on õigus muuta Andmete kasutamise põhimõtteid ühepoolselt vastavalt Üldtingimustes toodule.